Voor de realisatie van de eerste Urban Wavepool in Rotterdam speelt 4RISK een belangrijke rol om risico’s en schade aan de bestaande bebouwing en kademuren te voorkomen. 

Vastlegging van bouwkundige opname en monitoring zijn belangrijke indicatoren voor onze opdrachtgever Mobilis. Beide worden voor en tijdens de realisatie uitgevoerd om overlast en schade aan omliggende bebouwing te beheersen en te voorkomen.

RiF010 is de eerste urban wavepool in de wereld. Een golf waarop je kan surfen midden in een stad is uniek! De wavepool wordt 130 meter lang en 21 meter breed en wordt gerealiseerd in een bestaande gracht. De realisatie van het complexe project midden in het centrum van Rotterdam is inmiddels van start gegaan. Vanaf de initiatieffase is onze opdrachtgever Mobilis als adviseur en bouwer nauw betrokken.

Onze partner IFCO heeft voor Mobilis een risico-analyse ,trillings- en geluidsprognoses opgesteld. Met de aanbevelingen uit de analyse is met Mobilis een gezamenlijk monitoringsplan opgesteld. Het monitoringsplan beschrijft de uitvoering van monitoring aan de huidige kade en panden door middel van: 

  • Bouwkundige opname;
  • Deformatiemetingen; 
  • Trillingsmetingen;
  • Bewaking geluidsmetingen conform grenswaarden bouwbesluit; 
  • Continue bewaking d.m.v. automatische tiltsensoren. 


Tijdens de fase van het slaan van de palen in het water, de start van de realisatie het paviljoen en het terras, zijn deformatiemetingen uitgevoerd. Deze monitoring toont eventuele verzakkingen van omgevingsobjecten zoals gebouwen en kades in verticale en horizontale richting tijdens de uitvoering van een bouwactiviteit. Dit is bij zettingsgevoelige objecten een reëel omgevingsrisico als gevolg van bijvoorbeeld trillingen.

In een latere fase, tijdens werkzaamheden aan de tijdelijke damwand en het ontgraven van de bouwkuip, worden inclinometingen uitgevoerd. Alle analyses, prognoses, aanbevelingen en monitoring hebben als doel het waarborgen van duurzaamheid van de omgeving, tijdens en na realisatie van het bouwproject. 

Wil je meer weten over onze diensten?
Neem contact met ons of stuur uw aanvraag naar offertes@4risk.nl.

Meer informatie over dit interessante project:
Volg ons via LinkedIN en lees meer op de websites van onze opdrachtgevers Mobilis en RIF010.